Live στη Ξάνθη @ Σάββατο 9 Ιουνιου 2012

Live οικονομικής ενίσχυσης στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης το Σάββατο 9 Ιουνίου 2012.

* Κοινωνική Αποσύνθεση (90’s punk, Καβάλα)
* Chernobyl Attack (noise-punk, Αθήνα)
* Toxic Minds (hardcore/punk, Θεσσαλονίκη)
* Ηχορύπανση (punk, Ξάνθη)

Άλλα σχετικά άρθρα:

Comments

cory 23-08-2014, 13:00

.

спс!

Joseph 23-08-2014, 13:14

.

good info!

eugene 23-08-2014, 21:46

.

спасибо за инфу.

ray 24-08-2014, 03:35

.

good info!

Joe 24-08-2014, 08:19

.

сэнкс за инфу!

Alexander 26-08-2014, 15:21

.

спасибо за инфу!!

byron 17-11-2014, 11:44

.

thanks!!

rodney 18-11-2014, 06:11

.

good info!!

theodore 19-11-2014, 14:06

.

ñïñ.

Russell 22-11-2014, 20:00

.

ñïñ.

Sam 23-11-2014, 05:15

.

ñïàñèáî çà èíôó!!

Marc 23-11-2014, 05:45

.

thanks!

ernesto 24-11-2014, 00:17

.

áëàãîäàðåí.

Lance 25-11-2014, 03:40

.

áëàãîäàðþ!!

gabriel 26-11-2014, 00:42

.

thanks.

hector 30-11-2014, 11:04

.

tnx for info!

carlton 01-12-2014, 23:56

.

áëàãîäàðñòâóþ!

Larry 05-12-2014, 00:27

.

ñïàñèáî!

craig 05-12-2014, 03:09

.

ñïàñèáî çà èíôó!

Kelly 12-12-2014, 18:56

.

ñïàñèáî çà èíôó.

randy 15-12-2014, 00:26

.

ñïñ çà èíôó!

Bobby 17-12-2014, 10:40

.

ñïñ!!

jeffery 22-12-2014, 12:51

.

good info.

Eduardo 24-12-2014, 08:04

.

áëàãîäàðåí!

Ronald 24-12-2014, 08:37

.

ñïàñèáî çà èíôó!

Eugene 24-12-2014, 14:25

.

ñïàñèáî çà èíôó!

trevor 25-12-2014, 18:56

.

tnx for info!

matt 26-12-2014, 11:00

.

ñýíêñ çà èíôó!

Lee 16-01-2015, 15:08

.

ñïñ!!

Fred 17-01-2015, 00:42

.

ñýíêñ çà èíôó!!

Leroy 17-01-2015, 01:09
johnnie 17-01-2015, 22:22

.

ñïñ.

jeremy 17-01-2015, 22:56

.

ñïñ!

tyrone 18-01-2015, 21:02

.

tnx for info!

Melvin 19-01-2015, 13:28

.

thanks.

Frank 24-01-2015, 02:28

.

ñýíêñ çà èíôó.

adam 25-01-2015, 18:20
jonathan 28-01-2015, 16:22

.

ñïàñèáî çà èíôó!

nathaniel 28-01-2015, 16:53

.

ñïñ çà èíôó!!

Clifton 30-01-2015, 06:44

.

thanks!!

mathew 01-02-2015, 11:45

.

ñïñ!!

Miguel 03-02-2015, 17:42

.

áëàãîäàðñòâóþ.

Raul 05-02-2015, 09:14

.

tnx for info.

Chad 05-02-2015, 11:03

.

tnx for info!

craig 05-02-2015, 11:34

.

ñïñ.

dale 05-02-2015, 12:06
Cameron 05-02-2015, 12:36

.

tnx for info.

Calvin 05-02-2015, 18:26

.

tnx for info!!

Wallace 06-02-2015, 05:28
Willard 07-02-2015, 05:50

.

ñïàñèáî çà èíôó!

daniel 09-02-2015, 01:15

.

thanks for information!

Leo 11-02-2015, 20:25

.

áëàãîäàðåí!!

gordon 13-02-2015, 06:05

.

áëàãîäàðåí!

Craig 14-02-2015, 02:01

.

ñïñ!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.